Cao Weiwei
Tel: +86-18611800924; Email: lilacmuzi@163.com
Liu Zhitong
Tel: 010-62849880; Email: ztliu@rcees.ac.cn
Liu Qian
Tel: 010-62849124; Email: qianliu@rcees.ac.cn

Location

Beijing Friendship Hotel, Beijing, China (1 Zhongguancun South St., Haidian Dist., Beijing)