Organizers:

National Natural Science Foundation of China (NSFC)

Research Center for Eco-Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences (RCEES, CAS)
Fudan University
State Key Laboratory of Environmental Chemistry and Ecotoxicology


Associate Organizers (A-Z):

Capital Medical University

China International Cooperation Center for Environment and Human Health, Nanjing Medical University

China National Center for Food Safety Risk Assessment

Huazhong University of Science and Technology


Chair: 

Guibin Jiang (RCEES, CAS)
Xi Zhang (NSFC)


International Academic Committee (last name A-Z):

Yong Cai (Florida International University)

Zongwei Cai (Hong Kong Baptist University)

Jianmin Chen (Fudan University)

Dongfeng Gu (Fuwai Hospital, Beijing)

Jiming Hao (Tsinghua University)

Guibin Jiang (RCEES, CAS)

Paul K. S. Lam (City University of Hong Kong)

X. Chris Le (University of Alberta)

Xiangdong Li (Hong Kong Polytechnic University)

Abdelwahid Mellouki (Centre National de la Recherche Scientifique, CNRS)

Hongbing Shen (Nanjing Medical University)

K. W. Michael Siu (University of Windsor)

Zhiwei Sun (Capital Medical University)

Chen Wang (Chinese Academy of Engineering)

Chunxia Wang (NSFC)

Wenxiong Wang (Hong Kong University of Science and Technology)

Tangchun Wu (Huazhong University of Science and Technology)

Yongning Wu (China National Center for Food Safety Risk Assessment)

Daqiang Yin (Tongji University)

Tong Zhang (Hong Kong University)

Xianen Zhang (Institute of Biological Physics, CAS)

Yukui Zhang (Dalian Institute of Physical Chemistry, CAS)

Qiankun Zhuang (NSFC)


Local organization committee:

Minghui Zheng, Sijin Liu, Lianghong Guo, Maoyong Song, Yawei Wang, Aiqian Zhang, Jiyan Liu, Qian Liu, Haidong Kan, Lin Wang, Shaocai Yu, Ligang Hu, Ting Ruan, Guorui Liu, Jianbo Shi, Qunfang Zhou, Guangbo Qu, Qian S. Liu


Secretariat:

Qian Liu, Zhitong Liu, Jingjing Wu, Dawei Lu


Location

Beijing Friendship Hotel, Beijing, China (1 Zhongguancun South St., Haidian Dist., Beijing)